ပုဒ္မ ၁၉ ျဖင့္အေရးယူျခင္း ခံရေသာ ကခ်င္ဆႏၵျပ လူငယ္ ၃ ဦးကုိ ျမိဳ႕နယ္ တရားရံုးမွ ဒဏ္ေငြျဖင့္ အမိန္႔ခ်

Share

KNG BURMESE WEBSITEKNG KACHIN WEBSITE