ျမစ္ၾကီးနား ၾကားျဖတ္ ေရြးေကာက္ပြဲဝင္မည့္ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း စာရင္း ထုတ္ျပန္

ျမစ္ၾကီးနား အမိ်ဳးသားလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း စာရင္း
Share

လာမည့္ ႏုိဝင္ဘာ ရက္ေန႔ ၾကားျဖတ္ ေရြးေကာက္ပြဲ တြင္ ယွဥ္ျပိဳင္ၾကမည့္ ျမစ္ၾကီးနားျမိဳ႕နယ္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား၏ အမည္စာရင္းမ်ားကုိ ခရုိင္ေကာ္မရွင္အဖြဲ႔ခြဲမွ ၾသဂုတ္ (၆)ရက္ေန႔ ထုတ္ျပန္လုိက္ပါသည္။

လစ္လပ္ေနသည့္ ျမစ္ၾကီးနားျမိဳ႕နယ္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၂)တြင္ ယွဥ္ျပိဳင္ရန္ ပါတီ ကုိယ္စားျပဳ သုိ႔မဟုတ္ တစ္သီးပုဂၢလ နာမည္ စားရင္း (၆)ဦးကုိ ေၾကညာထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

ကခ်င္ဒီမုိကရက္တစ္ပါတီ KDP မွ ဦးကြမ္ေဂါင္ေအာင္ခမ္း၊ ရွမ္းနီ (တုိင္းလိုင္) ႏွင့္ ေျမာက္ပုိင္းရွမ္းမ်ိဳးႏြယ္စုမ်ား ေသြးစည္းညီညြတ္ေရးပါတီ မွ ေဒၚခင္အုန္း၊ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ျဖိဳးေရးပါတီ မွ ဦးဆီဟူးေဒြ႕၊ အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ပါတီမွ ေဒၚယမ္ေခါန္၊ ျပည္ေထာင္စုတုိင္းရင္းသားမ်ား ဖက္ဒရယ္ဒီမုိကေရစီပါတီ မွ ေဒၚအမ္ဒီေခါညြယ္၊ တစ္သီးပုဂၢလ မွ ေဒါက္တာသန္းထုိက္ဦး တုိ႔ျဖစ္ပါသည္။

ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲကို ႏို၀င္ဘာ (၃)ရက္ေန႔ ျပဳလုပ္မွာျဖစ္ၿပီး ျမစ္ၾကီးနားျမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ မဲရံုေပါင္း ၁၁၄ တြင္ မဲေပးၾကရမည္ ျဖစ္ပါသည္။